Skip to Content

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Uvod

Te spletne strani vam predstavlja Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemčija. Navedene informacije o podjetju Henkel AG & Co. KGaA (v nadaljevanju poimenovano kot Henkel), hčerinskih podjetjih Henkla in tretjih osebah so bile zbrane z največjo mero skrbnosti, toda kljub temu ne moremo zagotoviti popolnosti in pravilnosti navedenih informacij. Henkel ne prevzema jamstva za kakršnekoli napake na teh spletnih straneh. V prihodnost usmerjene izjave so podane v skladu z našim najboljšim vedenjem in prepričanjem, vendar lahko dejansko doseženi rezultati Henkla odstopajo od zastavljenih. Odvisni so namreč od mnogih dejavnikov, ki izhajajo iz konkurenčnosti in makro ekonomike in so v nekaterih primerih izven Henklovega vpliva. Brez prejudica glede izpolnjevanja zakonskih določil v zvezi s posodabljanjem vsebin Henkel ne namerava konstantno posodabljati vseh vsebin, ki so navedene na teh spletnih straneh.

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejemate naslednje splošne pogoje uporabe spletnih strani, ki si jih lahko ogledate ali natisnete v obliki pdf. datoteke.

TA SPLETNA STRAN IN TUKAJ NAVEDENE INFORMACIJE NISO MERODAJNE ZA UPORABO V ZDA ALI ZA DRŽAVLJANE OZ. PREBIVALCE ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE, KI NAJ SE OBRNEJO NA HENKLOVO URADNO SPLETNO STRAN V ZDA ALI NA SPLETNE STRANI HČERINSKIH PODJETIJ V ZDA.

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

1. Avtorske pravice

Naše spletne strani so avtorsko zaščitene. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti za vsakršno razmnoževanje, spremembe, prevajanje, shranjevanje in prenos podatkov na druge medije, vključno s shranjevanjem ali obdelavo z elektronskimi sredstvi. Kakršnakoli uporaba spletnih strani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje s strani podjetja Henkel AG & Co. KGaA (v nadaljevanju poimenovano kot Henkel). Vsebina in struktura spletnih strani sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Vsakršno razmnoževanje informacij ali podatkov, še posebej uporaba besedila ali posameznih delov besedila ter slik (z izjemo Henklovih fotografij za tisk) zahteva predhodno pisno soglasje s strani Henkla. Ilustracije so zaščitene s § 72 nemškega zakona o avtorskih pravicah (UrhG). Pravice glede nadaljnjega posredovanja in reprodukcije so v lasti Henkla. Pravice ostanejo v celoti veljavne tudi v primeru, če se slike avtomatsko ali ročno prenesejo v arhiv.

Henklove fotografije za tisk se lahko uporabijo samo za predviden namen. Henklove fotografije za tisk, ki se reproducirajo in/ali elektronsko spreminjajo zaradi urejanja besedil, morajo biti opremljene z opombo glede varovanja avtorskih pravic "© [leto] Henkel AG & Co. KGaA. Vse pravice pridržane". Ponatis je brezplačen, vendar zahtevamo kopijo naših datotek.

© 2011 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Vse pravice pridržane.

2. Blagovne znamke

Henkel Oval logo n vsa druga imena izdelka in/ali izdelkov na teh straneh so registrirane blagovne znamke podjetja Henkel AG & Co. KGaA, njegovih podružnic, hčerinskih podjetij, licenčnih podjetij ali partnerjev v 'joint venture'. Vsakršna neavtorizirana uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavlja kršenje prava za blagovne znamke, prava za varovanje avtorskih pravic, kršenje pravic v zvezi z drugimi pravicami o intelektualni lastnini in prava v zvezi z nedovoljeno konkurenčnostjo.

3. Zavrnitev odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

a. Te spletne strani vsebujejo povezave (npr. hiper-linke) do drugih spletnih strani, ki jih upravljajo tretje strani in katerih vsebine Henklu niso poznane. Henkel zgolj omogoča dostop do njih in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino. Naše povezave do spletnih strani tretjih oseb so namenjene zgolj lažji navigaciji in podatki na njih niso naši. Od teh vsebin se želimo eksplicitno distancirati, kakor tudi od povezanih spletnih strani tretjih oseb, ki so objavljene na naših spletnih straneh. Henkel ne prevzema nikakršne garancije za morebitno kršenje določil tretjih oseb, ki se pojavljajo na takšnih spletnih straneh.

b. Za spletne strani, do katerih Henkel zagotavlja hiper-linke, velja, da so njihovi imetniki edini odgovorni za vsebino ter kakršnokoli prodajo izdelkov, ki se na njih ponujajo, ter za morebitno obdelavo naročil teh izdelkov.

c. Henkel ne daje jamstva za kršenje avtorskih pravic, pravic, ki izhajajo iz zaščitenih blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine, oz. osebnih pravic, ki se pojavljajo na spletnih straneh, dosegljivih preko hiper-linka.

d. V primeru naročila ali kake druge pravne objave glede opravljanja posla se pogodba sklene samo med uporabnikom in lastnikom določenih spletnih strani ali med ponudnikom oz. odgovorno osebo, ki je navedena na tem mestu, v nobenem primeru in pod nobenih pogojem pa se pogodba ne sklene med Henklom in uporabnikom. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanja potencialnega dobavitelja na spletnih straneh, ki so dosegljive preko hiper-linkov.

4. Splošna določila glede zavrnitve odgovornosti

Vsakršna obveznost Henkla za nastanek škode kot posledica uporabe teh spletnih strani, ne glede na pravni vzrok, vključno z nastankom škode, je omejena zgolj na škodo, ki je bila povzročena namerno ali zaradi grobe malomarnosti. Če bi nastala mandatorna obveznost na strani Henkla kot posledica kršenja materialnih pogodbenih dolžnosti, je skupna vsota kakršnihkoli odškodninskih zahtev omejena na predvidljivo škodo. To ne vpliva na Henklovo garancijo v okviru veljavnega prava za jamstvo izdelkov ter na druge priznane garancije. Zgoraj navedene omejitve garancijskih določil prav tako ne veljajo v primeru ogrožanja življenja, povzročitve telesnih poškodb ali ogrožanja zdravja.

Henkel si s svojimi zaposlenimi prizadeva za ohranitev svojih spletnih strani brez virusov, vendar ne moremo zagotoviti, da virusi niso prisotni. Zato priporočamo, da uporabnik spletnih strani poskrbi za primerno antivirusno zaščito (npr. skenerji za odkrivanje virusov) pred nalaganjem dokumentov in podatkov.

Henkel ne zagotavlja, da ni napak pri storitvah, ki so ponujene na Henklovih spletnih straneh, kot tudi ne, da so te dejansko na razpolago.

5. Napovedi in objava namere

V prihodnost naravnane izjave na teh spletnih straneh so bile podane v skladu z našim najboljšim vedenjem in prepričanjem. Vendar pa lahko dejansko doseženi rezultati pri Henklu bistveno odstopajo od zastavljenih, ker so odvisni od mnogih dejavnikov, ki izhajajo iz konkurenčnosti in makro ekonomskih dejavnikov in so v nekaterih primerih izven Henklovega vpliva. Brez prejudica glede izpolnjevanja zakonskih določil glede posodabljanja vsebin Henkel ne namerava konstantno posodabljati vseh vsebin, ki so navedene na teh spletnih straneh.

6. Henklovi izdelki

Na teh spletnih straneh prikazani Henklovi izdelki so sicer na voljo širom po svetu, toda Henkel ne zagotavlja, da so prikazani izdelki dostopni tudi v vaši državi. Za seznam vseh Henklovih izdelkov, ki so na voljo v vaši državi, vas prosimo, da preverite spletne strani Henkla v vaši državi. Direkten dostop je omogočen na domači spletni strani "Henkel International".

Razno

Navedeni splošni pogoji uporabe so v skladu z veljavnim pravom v Nemčiji, vendar brez upoštevanja konvencije Združenih narodov v zvezi s pogodbami za mednarodno prodajo blaga, tako da je aplikacija konvencije za te splošne pogoje uporabe izrecno izključena. Za vse pravne spore, ki izhajajo iz teh spletnih strani, je v primeru dokazov ter do določenega obsega, kot je definiran z veljavnim pravom, pristojnost v Düsseldorfu, Nemčija. Če je katerikoli od splošnih pogojev uporabe neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Pogoji ocenjevanja

S posredovanjem kakršnekoli vsebine podjetju Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, Maribor  (v nadaljevanju »Henkel«), udeleženec/-ka soglaša in potrjuje, da: 

· je edini/-a avtor/-ica in lastnik/-ica pravic intelektualne lastnine v okviru posredovane vsebine,

· se vse potrebne pravice intelektualne lastnine prenesejo na družbo Henkel in da se udeleženec/-ka odpoveduje tem pravicam (če je to pravno mogoče),

· je vsa vsebina, ki jo objavi, ustrezna in točna, 

· je star/-a najmanj 18 let. 

Udeleženec/-ka prav tako soglaša, da ne bo predložil/-a vsebine:

  • za katero ve, da je nepravilna, nenatančna ali zavajajoča; 
  • ki krši kakršnekoli avtorske pravice ali pravice glede patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali druge lastniške pravice ali osebnostne ali zasebne pravice tretjih oseb;
  • ki krši kakršenkoli zakon, statut, odlok ali uredbo (kar vključuje, a ni omejeno na tiste, ki urejajo varstvo potrošnikov, nepošteno konkurenco, protidiskriminacijo ali lažno oglaševanje);
  • ki je oziroma se lahko utemeljeno šteje za obrekovalno, klevetniško, sovražno, pristransko ali žaljivo glede rase ali vere, nezakonito grozilno ali nezakonito nadlegovalno do kateregakoli posameznika, partnerstva ali gospodarske družbe;
  • za katero je prejel/-a nadomestilo ali kakršnokoli plačilo;
  • ki vključuje kakršnekoli informacije, ki so povezane z drugimi spletnimi stranmi, naslovi, elektronskimi naslovi, kontaktnimi podatki ali telefonskimi številkami;
  • ki vsebuje kakršnekoli računalniške viruse, črve ali druge potencialno škodljive računalniške programe ali datoteke. 

S posredovanjem vsebine in soglašanjem s temi pogoji ocenjevanja udeleženec/-ka brezplačno prenese družbi Henkel neizključno pravico, ki ni prostorsko ali časovno omejena, za uporabo vsebine, ki jo udeleženec/-ka posreduje na spletnih straneh, družbenih medijih in publikacijah družbe Henkel. Podeljene pravice med drugim vključujejo pravico do uporabe vsebine za kakršnokoli oglaševanje kozmetičnih izdelkov družbe Henkel in zlasti za posredovanje te vsebine tretjim osebam, zlasti trgovcem in spletnim trgovinam. Vsebina se lahko tudi spreminja, na primer skrajša, za kakršenkoli namen, če se pri tem ne izkrivi. Družba Henkel in tretje osebe niso dolžne imenovati zadevnega/-e avtorja/-ice vsebine. Družba Henkel lahko pravice do vsebine tudi prenese ali podeli licenco svojim povezanim družbam.  

S posredovanjem vsebine udeleženec/-ka prav tako potrjuje, da si v celoti lasti pravice do vsebine in zlasti da je upravičen/-a do posredovanja vsebine v okviru preizkušanja izdelka in do podelitve zgoraj navedenih pravic družbi Henkel. 

Če bi tretje osebe uveljavljale pravice zoper družbo Henkel zaradi nalaganja in/ali uporabe vsebine (zlasti zaradi kršitve pravic do zasebnosti, avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali izvajalskih pravic), se udeleženec/-ka zavezuje, da bo družbi Henkel povrnil/-a vso škodo, ki jo je družba Henkel utrpela zaradi tega. 

Udeleženec/-ka prav tako soglaša, da se lahko njegov/njen prostovoljno določen vzdevek in kraj bivanja objavita skupaj z naloženo vsebino. Ko udeleženec/-ka objavi vsebino, se lahko ta objavi po določenem času oziroma po pregledu vsebine. Družba Henkel si pridržuje pravico, da ne objavi in da izbriše že objavljeno vsebino, ki ni skladna s temi pogoji ocenjevanja ali z Načeli zmernosti/omilitve.

Veljavna zakonodaja, ločitvena klavzula, izključitev pravnih sredstev, pravica do sprememb

Te pogoje ocenjevanja ter celotno pravno razmerje med udeleženci in družbo Henkel ureja zakonodaja Slovenije. Če posamezne določbe pogojev ocenjevanja postanejo neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Kakršnekoli nepopolne ali neveljavne določbe bodo dopolnjene ali zamenjane z drugo ustrezno določbo, ki se bo v gospodarskem smislu kar najbolj približala pomenu in namenu neveljavne ali nepopolne določbe.